Privacyverklaring

1. Algemeen

1.1 Dit is de privacyverklaring van Davidsfonds VZW, met maatschappelijke zetel te Quinten Metsysplein 12, 3000 Leuven, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0407.765.729 (“Davidsfonds VZW”). Davidsfonds VZW treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de door jou meegedeelde persoonsgegevens die zij kan verkrijgen (i) rechtstreeks van jou in het kader van haar diensten, activiteiten of producten, of (ii) via derden-partners, zoals Davidsfonds Academie VZW met maatschappelijke zetel te Quinten Metsysplein 12, 3000 Leuven, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0458.425.661 (“Davidsfonds Academie VZW”) onderaannemers of contractspartijen. Hierna worden Davidsfonds VZW en Davidsfonds Academie VZW samen of afzonderlijk aangeduid als “Het Davidsfonds”.

1.2 Het Davidsfonds is een cultuurnetwerk dat jaarlijks culturele activiteiten organiseert, cursussen en boeken aanbiedt en cultuurreizen opzet. Het Davidsfonds is actief in België en in het buitenland en focust op taal, geschiedenis en kunst.

1.3 Deze privacyverklaring kan op elk moment door het Davidsfonds worden gewijzigd. Raadpleeg ze daarom regelmatig.

2. Juridisch kader

2.1 Deze privacyverklaring is onderworpen aan (i) de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”), en/of (ii) de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (“AVG”) (samen of afzonderlijk “Privacywetgeving”).

3. Doel

3.1 Het Davidsfonds kan de door jou meegedeelde persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywetgeving en deze privacyverklaring, met het oog op het aanbieden en organiseren van haar diensten, activiteiten of producten. Die hebben betrekking op taal, geschiedenis en kunst en omvatten onder andere, maar zijn niet beperkt tot: (i) het organiseren van evenementen, cursussen en cultuurreizen, (ii) het aanbieden van onder andere boeken, magazines en cd’s, (iii) het uitvoeren van directe marketing zoals updates, nieuwsbrieven, infobrochures, e-mails, uitnodigingen voor evenementen, marketingmateriaal en andere informatie die voor jou interessant of nuttig zou kunnen zijn, (iv) het informeren van derden (onderaannemers en contractspartijen) in dit verband, (v) het aanmaken van een ledenbestand en daarover informatie verzamelen en (vi) het doen van prospectie voor nieuwe leden.

4. Rechtsgrond en toepasselijkheid

4.1 De rechtsgrond voor deze verwerking van persoonsgegevens ligt in: (i) de overeenkomst die jij aangaat of bent aangegaan met het Davidsfonds voor het verstrekken van één of meerdere van haar diensten, activiteiten of producten, en/of (ii) de uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming die je aan het Davidsfonds hebt gegeven om de door jou meegedeelde persoonsgegevens te verwerken.

 4.2 Deze privacyverklaring is niet noodzakelijk van toepassing op diensten, activiteiten of producten van derden waarnaar zou kunnen worden verwezen en waarop een andere privacyverklaring van toepassing kan zijn. 

5. Persoonsgegevens

5.1 De persoonsgegevens die het Davidsfonds kan gebruiken zijn onder andere: voornaam, familienaam, geboortedatum, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer en, voor zover van toepassing, gezinssamenstelling.

5.2 Je garandeert met het aanvaarden van deze privacyverklaring dat de gegevens die jij meedeelt juist en volledig zijn.

6. Gebruiken, verzamelen, verwerken, opslaan en doorgeven van persoonsgegevens

6.1 Het meedelen van persoonsgegevens aan het Davidsfonds en/of deelname aan evenementen, cursussen of cultuurreizen impliceert dat jij je als mededeler/gebruiker:

I. Volledig, bewust en geïnformeerd verklaart met deze privacyverklaring en die zonder voorbehoud aanvaardt; en/of

II. jouw uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming verleent aan het Davidsfonds om de meegedeelde persoonsgegevens te (laten) gebruiken, verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en de Privacywetgeving.

6.2 Door het meedelen van persoonsgegevens aan het Davidsfonds en/of deelname aan evenementen, cursussen of cultuurreizen geef je het Davidsfonds de toestemming om de persoonsgegevens aan te wenden om:

I.                 het in artikel 3.1 bepaalde doel te verwezenlijken;

II.                jouw behoeften en voorkeuren beter te begrijpen, zodat het Davidsfonds haar diensten, activiteiten of producten daar beter op kan afstemmen;

III.              statistische gegevens te verkrijgen;

IV.              een archief bij te houden;

V.               de toepasselijke regelgeving te kunnen naleven;

VI.              door te geven aan onderaannemers en contractpartijen van het Davidsfonds voor de uitvoering van de voorgaande punten.

6.3 Het Davidsfonds garandeert dat het de door jou meegedeelde persoonsgegevens niet doorgeeft aan derden, met uitzondering aan onderaannemers of contractpartijen voor de uitvoering van de diensten, activiteiten en producten die het Davidsfonds aanbiedt. Het Davidsfonds is in het kader daarvan niet verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de persoonsgegevens door die onderaannemers of contractpartijen.

6.4 Het Davidsfonds slaat de persoonsgegevens op (i) voor de periode die nodig is om haar diensten, activiteiten of producten waarop je een beroep hebt gedaan te kunnen verlenen of aanbieden, met een maximumtermijn van 5 jaar na de laatst geleverde dienst, activiteit of product, of (ii) voor 5 jaar na de laatste activatie door jou als lid, of (iii) voor zolang het Davidsfonds (of haar rechtsopvolger) bestaat voor wat betreft de gegevens die zijn opgeslagen in het kader van het archief van het Davidsfonds.

7. Jouw rechten

7.1 De Privacywetgeving verleent jou een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Je hebt het recht:

I.                 op inzage en kopie van jouw persoonsgegevens;

II.                om jouw persoonsgegevens te laten verbeteren als er fouten in zouden staan;

III.               om jouw persoonsgegevens te laten wissen voor zover één van de gevallen opgesomd in artikel 17 van de AVG van toepassing is;

IV.              om de verwerking van jouw persoonsgegevens te laten beperken;

V.               om jouw persoonsgegevens te laten overdragen aan een derde;

VI.              op bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, in het bijzonder in het kader van directe marketing;

VII.             om jouw toestemming op basis waarvan het Davidsfonds gerechtigd is om jouw persoonsgegevens te verwerken, in te trekken;

VIII.           om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (de “Privacycommissie”) als je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens strijdig is met de Privacywetgeving.

7.2 Mits bewijs van identiteit kan je voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten en voor verdere vragen een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag richten per brief naar Quinten Metsysplein 12, 3000 Leuven of via e-mail naar privacy@davidsfonds.be.

8. Beveiliging

Het Davidsfonds verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid voor haar medewerkers. De door jou aan het Davidsfonds bezorgde persoonsgegevens blijven bewaard bij het Davidsfonds of desgevallend bij de verwerker van persoonsgegevens op servers in België of Nederland. Je erkent en aanvaardt dat het doorsturen en bewaren van persoonsgegevens nooit zonder risico is en bijgevolg dat de schade die je zou lijden door het onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens door derden nooit op het Davidsfonds kan worden verhaald. 

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

9.1 Je gaat ermee akkoord dat alle geschillen tussen jou en het Davidsfonds in verband met persoonsgegevens en privacy-aangelegenheden exclusief worden beheerst door het Belgische recht.

9.2 Elk geschil in verband met persoonsgegevens behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven, met uitsluiting van iedere andere rechtbank.

Privacyverklaring Davidsfonds: Versie Augustus 2017 

10. Extra clausule website Davidsfonds Cultuurreizen

10.1 De website

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur of in het geval van www.cultuurreizen.be je voorkeur voor de lijst- of kaartweergave. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.

Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde session cookie), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde persistent cookie).

Davidsfonds Cultuurreizen, de beheerder van deze website, gebruikt op www.cultuurreizen.be twee soorten cookies:

1.          cookies voor functionele doeleinden

2.          cookies voor analytische doeleinden

1. Davidsfonds Cultuurreizen gebruikt Crowl om de inhoud van deze website up-to-date te houden. Deze software maakt gebruik van functionele cookies. Dat betekent dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van deze website. Deze cookies kan je niet weigeren als je onze website wil lezen.

2. Davidsfonds Cultuurreizen gebruikt daarnaast ook Google Analytics voor analytische doeleinden. Die analysetool plaatst cookies die we gebruiken om websitebezoeken (trafiek) te meten. Zo weten we onder meer hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen. Deze informatie gebruiken we enkel om de inhoud van onze website te verbeteren en in te kunnen spelen op reizen en onderwerpen die erg veel interesse lokken.

Deze cookies worden tijdens je bezoek op www.cultuurreizen.be verzameld:

·        een cookie die je voorkeur voor de kaart- of lijstweergave van een reis bijhoudt, voor de periode van 1 jaar

·        een cookie die bijhoudt of je akkoord gaat met de privacyverklaring, voor de periode van 1 jaar

·        cookies die je surfgedrag op deze website bijhouden, voor de periode van 1 jaar

Als je wil weten welke cookies op jouw toestel zijn geplaatst of als je deze ook wenst te verwijderen, dan kan je hiervoor een instelling in je browser gebruiken. Via de links hieronder vind je meer uitleg over hoe je dit moet doen.

·        Google Chrome 

·        Edge / Internet Explorer 

·        Firefox 

·        Safari 

 De privacyverklaring van Google Analytics kan je hier lezen.

Met dank aan GBA, Gegevensbeschermingsautoriteit www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

10.2 Samenwerking met Omnia Travel

Davidsfonds verbindt zich ertoe de passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens AVG conform te beschermen. Voor het optimaal verlenen van de reisdiensten worden - als u een reis boekt! - de nodige persoonsgegevens gecapteerd en uitgewisseld via onze partner Omnia Travel, die instaat voor de praktische organisatie van de reis, en die bovendien juridisch en financieel verantwoordelijk is. Omnia Travel is een AVG conforme organisatie en gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze reizigers.

Clausule 10: Versie Augustus 2018

 

ZOEK EEN REIS